Låna pengar från Tryggkredit

Utrymme i din ekonomi - en extra buffert utan dolda avgifter

Trygga privatlån från Tryggkredit!

Ny kund? Ansök om ett privatlån på 30000 kr idag!

Villkor - Lån | Villkor - Kontokredit | PersonuppgifterVillkor - lån

Bliq AB 556678-2677, september 2021

Allmän information

Långivare är Bliq AB 556678-2677.
Bliq AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som uppfyller de krav som ställs i dessa villkor. Genom att låntagaren ansöker om lån hos långivaren accepterar låntagaren de villkor som långivaren ställer. Låntagaren ger dessutom sitt godkännande till en kontroll av låntagarens personuppgifter somt till att en kreditupplysning inhämtas. Lånen ansöks via vår hemsida www.tryggkredit.se. En del funktioner och sidor på vår hemsida använder sig av så kallades cookies, de är helt anonyma och innehåller ingen personlig information. Aktuella kostnader för våra lån finns på vår hemsida eller lämnas av vår kundtjänst. Långivaren tillhandahåller finansiella tjänster och är registrerad hos Finansinspektionen. Långivaren tillämpar Konsumentverkets regelverk avseende konsumentfrågor.

Lån

Långivaren beviljar endast lån till personer som har en fast adress, är folkbokförda i Sverige och uppfyller de av Långivaren uppställda krav på återbetalningsförmåga. Långivaren förbehåller sig rätten att avslå en låneansökan utan att behöva ange orsak till den sökande. Lånet utbetalas till ett av Låntagaren personligt ägt konto.

Återbetalning och avbetalning

Efter utbetalning av lånet skickas en faktura till låntagarens e-postadress. De betalningsuppgifter Låntagaren behöver för återbetalning av lånet finns angivet på fakturan. Låntagaren ansvarar för att återbetalning av lånet, inklusive de avgifter och räntor som nämns i dessa lånevillkor, ska vara Långivaren tillhanda inom utsatt tid. Lånen har löptider på 360 och 720 dagar. Lånen är avbetalningslån, s.k. annuitetslån, vilket innebär att kredittagaren ska återbetala lånebeloppet månadsvis genom lika annuiteter, inkluderande uppläggningsavgift, ränta och amortering, till dess att lånet blivit till fullo återbetalt. Låntagaren har rätt att återbetala lånet när Låntagaren mottager fakturan från Långivaren. Är betalningen Långivaren tillhanda senare än det på fakturan angivna förfallodatumet kan det påverka Låntagarens möjlighet att låna igen.

Kostnader

För lånet är låntagaren skyldig att erlägga avgifter och räntor som angetts vid ansökningstillfället. Se separat villkorsbilaga rubricerad Aktuella räntor och avgifter för lån.

Ränta

Låntagaren ska betala ränta som beräknas på vid varje tillfälle utestående kreditbelopp, från och med utbetalningsdagen till och med förfallodagen för krediten.

Dröjsmålsränta och påminnelseavgift

Har betalning av lånet ej mottagits i tid enligt dessa villkor utgår dröjsmålsränta med 3% per månad. För en icke fullgjord och förfallen betalning skickas dessutom en skriftlig påminnelse till Låntagaren där en påminnelseavgift på SEK 60 utgår.

Indrivning och inkasso

Har betalning ej skett efter en påminnelse har långivaren rätt att överlämna ärendet till inkasso, Låntagaren är då skyldig att ersätta Långivaren för inkassokrav med SEK 180 eller det högre belopp som kan följa av Lag ( 1981:739 ) om ersättning för inkassokostnader m.m. samt för upprättande av amorteringsplan med SEK 170 eller det högre belopp som kan följa enligt nämnda förordning. Utöver detta kan Låntagaren förpliktas ersätta Långivaren för dennes rättegångskostnader enligt gällande lagregler därom.

Ångerrätt och förtidsinlösen

Låntagaren har enligt konsumentkreditlagen (2010:1846 ) rätt att när som helst återbetala lånet före den avtalade förfallodagen. Vid förtida återbetalning har långivaren rätt att, utöver lånebeloppet, kräva in de avtalade avgifterna samt upplupen ränta intill återbetalningsdagen. Ingen ränteskillnadsersättning debiteras.

Har låntagaren betalat för mycket ska Långivare inom 14 dagar betala tillbaka det överskjutande beloppet.

Låntagaren har enligt konsumentkreditlagen samt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler ångerrätt avseende det ingångna låneavtalet. I det fall kunden vill åberopa sin ångerrätt och frånträda avtalet ska detta meddelas Långivaren inom 14 kalenderdagar från den dag då Låntagaren mottager informationen i dessa villkor. Låntagaren ska vid utövandet av ångerrätten senast inom 30 kalenderdagar efter att Låntagaren lämnade eller sände meddelande om att avtalet frånträds betala tillbaka lånebeloppet. Långivaren äger rätt att därutöver, genom separat fakturering, kräva in upplupen ränta på lånebeloppet, räknat från och med den dag då Låntagaren fick tillgång till lånet till och med den dag då lånebeloppet återbetalats. Avbeställningen ska ske (ångerrätten utnyttjas) genom att kunden personligen kontaktar Långivarens kundtjänst eller via ett skriftligt meddelande till Långivaren som innehåller följande: uppgift om att avbeställning sker (ångerrätten utnyttjas), uppgift om Låntagarens namn och personnummer, datum samt Låntagarens underskrift.

Långivarens rätt att säga upp lånet i förtid

Långivaren har rätt att säga upp lånet till betalning vid en tidpunkt som långivaren bestämmer om någon av följande omständigheter föreligger:

  • A. Låntagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio (10) procent av lånefordran.
  • B. Låntagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem (5) procent av lånefordran och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter.
  • C. Låntagaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalningen.

Vill långivaren få betalt i förtid enligt punkterna a till c ovan gäller en uppsägningstid om fyra veckor räknat från den tidpunkt då långivaren sänder meddelande om uppsägning till låntagaren. Har långivaren krävt betalning i förtid enligt någon av punkterna a till c är låntagaren inte skyldiga att betala i förtid om låntagaren före utgången av uppsägningstiden betalar det kapitalbelopp, den ränta och dröjsmålsränta samt de avgifter och kostnader som förfallit. Vidare har långivaren rätt att säga upp lånet till omedelbar betalning om långivaren har anledning att misstänka att låntagaren använder lånet, direkt eller indirekt, för att helt eller delvis främja penningtvätt och/eller finansiera särskilt allvarlig brottslighet.

Meddelande

Låntagaren är skyldig att omedelbart underrätta Långivaren om ändring av adress, telefonnummer, e-post och andra kontaktuppgifter. Likaledes är Låntagaren skyldig att omedelbart underrätta Långivaren om förändringar i sin ekonomiska situation. Meddelande som Långivare sänder med brev, e-post eller SMS till låntagaren ska anses ha nått Låntagaren senast 7 dagar efter avsändandet om meddelandet sänts till folkbokföringsadressen, den senast adress Låntagaren meddelat eller det av Långivaren senast kända e-postadress eller mobilnummer.

Behandling av personuppgifter

Långivaren tillämpar personuppgiftslagen (1998:204) för att skydda Låntagarens integritet och personuppgifter. Långivaren behandlar Låntagarens personuppgifter elektroniskt för att administrera kundförhållandet, fullgöra föreskrivna skyldigheter, såsom kundidentifiering enligt gällande penningtvätts- och anti-terroristregler, lämna uppgifter till myndigheter, samt att marknadsföra egna och utvalda samarbetspartners varor och tjänster. Personuppgifterna får också inom ramen för ovanstående ändamål utlämnas till Långivarens samarbetspartners som till exempel fakturabolag eller inkassobolag. Långivaren har rätt att spela in eller på annat sätt dokumentera kommunikation med låntagaren. Personuppgifterna får bevaras och användas för något av ovan angivna ändamål även efter kreditförhållandets avslutande. Genom att Låntagaren accepterar villkoren ger Låntagaren sitt samtycke till att Långivaren får behandla Långivarens uppgifter i enlighet med denna punkt. Vill Låntagaren ha information om vilka personuppgifter om henne/honom som Långivaren behandlar, anmäla att hon/han inte vill ha direktreklam eller begära att Långivaren rättar eller tar bort felaktiga eller ofullständiga uppgifter ska anmälan/förfrågan sändas per post till Långivaren.

Missbruksregistrering

Långivaren kan komma att registrera uppgifter i särskilt missbruksregister vid grovt eftersatt återbetalning eller om lånet beviljats på oriktiga grunder.

Bedrägeri

Alla försök till bedrägeri polisanmäls. Nödvändig information om Låntagaren lämnas till Polisen vid misstänkta bedrägeriförsök.

Begränsning av långivarens ansvar

Långivaren ansvarar inte för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, eller annan liknande händelse eller omständighet utanför Långivarens kontroll (force majeure). Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Långivaren är föremål för eller vidtar sådan åtgärd.

Långivaren ansvarar inte för skada hänförlig till Låntagarens angivande av felaktiga eller ofullständiga uppgifter vid kreditansökan eller annat tillfälle eller i övrigt orsakad av Låntagarens oaktsamhet eller passivitet.

Långivaren är inte heller i andra fall ansvarig för skada som uppkommit om Långivaren varit normalt aktsam.

Överlåtelse av lån

Långivaren har rätt att överlåta eller pantsätta sin fordran och andra rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal till annan utan att i förväg inhämta Låntagarens godkännande. Låntagaren får ej utan skriftligt samtycke överlåta hela eller delar av lånet till tredje part.

Klagomål och tvist

Låntagaren kan vid klagomål vända sig till Långivarens kundtjänst eller till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Teknologgatan 8 C Box 174 101 23 Stockholm, telefon 08-555 017 00. Svenska domstolar är behöriga att pröva eventuella tvister om lånet.

Ändringar av avtalsvillkor

Långivaren och Låntagaren binder sig att följa bestämmelserna i detta avtal. Ingen part har rätt att utan den andra partens skriftliga godkännande ändra på avtalsförhållanden som skapats genom dessa villkor.

Avräkning

Vid betalning har Långivaren rätt att avräkna samtliga för lånet till betalning förfallna avgifter, kostnader och räntor, innan avräkning på kapitalskulden sker.

Kreditvillkor

För att kunna låna från Bliq AB krävs att du:

  • Inte har några betalningsanmärkningar
  • Är 20 år eller äldre
  • Minst 150,000 i taxerad inkomst
  • Är folkbokförd i Sverige
  • Har ett mobilabonnemang

Utöver detta gör vi en generell bedömning av din betalningsförmåga.

Aktuella räntor och avgifter för lån

För närvarande gäller följande:
Årsränta: 25,00% på utestående kreditbelopp.
Årsavgift: 0 SEK
Uppläggningsavgift f n: 0 SEK
Aviseringsavgift: 0 SEK
Betalningspåminnelse f n: 60 SEK
Inkassokrav f n: 180 SEK
Amorteringsplan f n: 170 SEK
Dröjsmålsränta: 36 % årlig

Kreditkostnader


LånebeloppKreditdagarLånekostnadEffektiv ränta
10000 kr360 dagar1405 kr28 %
11000 kr360 dagar1545 kr28 %
12000 kr360 dagar1685 kr28 %
12000 kr720 dagar3370 kr28 %
13000 kr360 dagar1825 kr28 %
13000 kr720 dagar3650 kr28 %
14000 kr360 dagar1965 kr28 %
14000 kr720 dagar3930 kr28 %
15000 kr360 dagar2105 kr28 %
15000 kr720 dagar4210 kr28 %
16000 kr360 dagar2245 kr28 %
16000 kr720 dagar4490 kr28 %
17000 kr360 dagar2385 kr28 %
17000 kr720 dagar4780 kr28 %
18000 kr360 dagar2525 kr28 %
18000 kr720 dagar5060 kr28 %
19000 kr360 dagar2670 kr28 %
19000 kr720 dagar5340 kr28 %
20000 kr360 dagar2810 kr28 %
20000 kr720 dagar5620 kr28 %
21000 kr360 dagar2950 kr28 %
21000 kr720 dagar5900 kr28 %
22000 kr360 dagar3090 kr28 %
22000 kr720 dagar6180 kr28 %
23000 kr360 dagar3230 kr28 %
23000 kr720 dagar6460 kr28 %
24000 kr360 dagar3370 kr28 %
24000 kr720 dagar6740 kr28 %
25000 kr360 dagar3510 kr28 %
25000 kr720 dagar7020 kr28 %
26000 kr360 dagar3650 kr28 %
26000 kr720 dagar7300 kr28 %
27000 kr360 dagar3790 kr28 %
27000 kr720 dagar7580 kr28 %
28000 kr360 dagar3930 kr28 %
28000 kr720 dagar7870 kr28 %
29000 kr360 dagar4075 kr28 %
29000 kr720 dagar8150 kr28 %
30000 kr360 dagar4215 kr28 %
30000 kr720 dagar8430 kr28 %
31000 kr360 dagar4355 kr28 %
31000 kr720 dagar8710 kr28 %
32000 kr360 dagar4495 kr28 %
32000 kr720 dagar8990 kr28 %
33000 kr360 dagar4635 kr28 %
33000 kr720 dagar9270 kr28 %
34000 kr360 dagar4775 kr28 %
34000 kr720 dagar9550 kr28 %
35000 kr360 dagar4915 kr28 %
35000 kr720 dagar9830 kr28 %
36000 kr360 dagar5055 kr28 %
36000 kr720 dagar10110 kr28 %
37000 kr360 dagar5195 kr28 %
37000 kr720 dagar10390 kr28 %
38000 kr360 dagar5340 kr28 %
38000 kr720 dagar10670 kr28 %
39000 kr360 dagar5480 kr28 %
39000 kr720 dagar10960 kr28 %
40000 kr360 dagar5620 kr28 %
40000 kr720 dagar11240 kr28 %

Kontaktuppgifter

Bliq AB-Tryggkredit
Drottninggatan 68
111 21 Stockholm

Telefon: 08-668 20 50

Avtalsvillkor 2020-12-14 -- 2021-09-20

Avtalsvillkor 2019-07-17 -- 2020-12-14

Avtalsvillkor 2019-02-08 -- 2019-07-17

Avtalsvillkor 2019-02-01 -- 2019-02-08

Avtalsvillkor 2018-09-28 -- 2019-02-01

Avtalsvillkor 2018-09-04 -- 2018-09-28

Avtalsvillkor 2018-08-30 -- 2018-09-04

Avtalsvillkor 2017-12-19 -- 2018-08-30

Avtalsvillkor 2017-06-30 -- 2017-12-19

Avtalsvillkor 2017-01-11 -- 2017-06-30

Avtalsvillkor 2016-11-30 -- 2017-01-11

Avtalsvillkor 2016-11-08 -- 2016-11-30


Kreditlimiten är . Kreditavtalet löper tills vidare. Minsta belopp att betala per månad är 0 kr, 0 % av den totala kreditlimiten. Se detaljerad återbetalningsplan


Exempel (beräknat 2021-10-01): Beräknad med antagandet att kredit­limiten är 15 000 kr och att krediten lämnas för en ettårsperiod och slutbetalas genom 12 åter­betalningar med lika stora månadsbetalningar är den effektiva räntan 24,97 % och krediträntan, som är rörlig, f.n. 22,5 %, per år. Månads­kostnaden är 1 407,5 kr och totalt att betala tillbaka blir 16 890 kr inkl. avgifter.