DEL AV EN HELHET

Vi på Tryggkredit ser oss som en del av en helhet. Läs mer om hur vi ser på var och en av våra huvudsakliga intressenter.

SAMARBETSPARTNERS

Vi eftersträvar ömsesidigt givande samarbeten där ökar. Tryggkredit samarbetar i dagsläget med ett antal aktörer som på olika sätt bidrar till detta.  Några av dessa samarbeten gäller regelefterlevnad, såsom revision och internrevision medan andra samarbeten gäller finansiell teknologi såsom elektronisk identifiering och analys av transaktionsdata.

MEDARBETARE

Vi på Tryggkredit vill alltid att våra medarbetare ska stimuleras. Därför samarbetar vi brett över organisationen i syfte att involvera alla medarbetare i företagets framtida utmaningar. Vi förespråkar prestigelöshet, engagemang och personlig utveckling.

En stor del av förklaringen bakom bolagets framgångar är den låga personalomsättning bolaget haft och vi jobbar hårt för att vara en attraktiv arbetsgivare och på så sätt kunna behålla våra kompetenta medarbetare.

FINANSIÄRER

Vi samarbetar med några av Sveriges ledande nischbanker och fondkommissionärer. Tryggkredit förespråkar transparens och ser finansiärer som en del av bolaget. Det ska vara tryggt att samarbeta med oss. För att upprätthålla det stora förtroendet har vi en tät dialog med våra finansiärer och lägger stor vikt vid att leverera högkvalitativa finansiella rapporter.

MYNDIGHETER

För att kunna bedriva utlåning i Sverige krävs tillstånd från Finansinspektionen. Tryggkredit har sedan december 2014 tillstånd som konsumentkreditinstitut.

Tillsynen av konsumentkredit utövas under delat ansvar av Finansinspektionen och Konsumentverket. Konsumentverket ansvarar för tillsyn av marknadsföring och kreditgivning medan Finansinspektionen ansvarar för allmän regelefterlevnad. Tryggkredit för fortlöpande dialog med såväl Finansinspektionen som Konsumentverket och fäster stor vikt vid att följa dessa myndigheters bestämmelser och instruktioner.

Datainspektionen ansvarar för tillsyn av hantering av personuppgifter enligt GDPR. Tryggkredit följer tillfullo de krav som GDPR ställer upp.

KUNDER

Kunden är alltid den viktigaste av Tryggkredits samarbetspartners. Vår målsättning är att aldrig bevilja en kredit som kunden inte kan återbetala. Att vara kund hos Tryggkredit ska vara säkert, smidigt och enkelt. Kunden skall i samband med låneansökan och under hela kundrelationen få all relevant information som grund för sitt kreditbeslut.

Vår målsättning är att aldrig bevilja en kredit som kunden inte kan återbetala.  För det fall att kunden hamnar i svårigheter finns Tryggkredit alltid till hands som diskussionspartner och hjälp för att lösa situationen.

INVESTERARE

Tryggkredit skapar värde för aktieägarna genom att kombinera en hög tillväxt med en sund och stabil finansiell utveckling. Bolaget har en målsättning om 30% årlig tillväxt av omsättning och resultat till oförändrad soliditet.

Rapporteringen till aktieägarna är transparent och ska vara av hög kvalitet. Investerarmöten med ledning och styrelse anordnas regelbundet där det informeras och diskuteras om frågor kopplade till bolagets nuvarande status och framtida utveckling.

ANSVAR

För oss på Tryggkredit är en hållbar framtid lika viktig som en hållbar nutid. Inom organisationen förs en ständig dialog om hur vi som samhällsaktör kan verka för en sund balans mellan en hållbar nu- och framtid.

Vi på Tryggkredit har ett särskilt ansvar inom

Sund kreditgivning

Som ett av Sveriges ledande konsumentkreditinstitut har vi på Tryggkredit ett särskilt ansvar att endast bevilja kunder som kan uppvisa en god återbetalningsförmåga. Vi utför noggranna kontroller och begär i förekommande fall om kompletterande handlingar.

Anti penningtvätt

Vi på Tryggkredit har ett antal robusta säkerhetsrutiner för att förhindra penningtvätt. Dagligen utförs omsorgsfulla kontroller samt uppföljande granskning för att motarbeta försök till penningtvätt.

Kundintegritet

För oss är kundintegritet en utgångspunkt i arbetet. Vi har implementerat flertalet rutiner för att säkerställa att kunddata hanteras på ett säkert och korrekt sätt.